Teriyaki Galaxie, Loving Hut, Hannover

Teriyaki Galaxie, Loving Hut, Hannover